آقای مهندس علی جعفری

redpassion_large

  • کاربر: جواد میزانی

مهندس علی جعفری

ریاست هیات شطرنج استان خراسان جنوبی

نظرات

ثبت نظر