آقای حسین بصیرت

redpassion_large

  • کاربر: جواد میزانی

حسین بصیرت

ریاست هیات شطرنج شهرستان بیرجند

داور و مربی درجه 3

نظرات

ثبت نظر