آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی استان خراسان جنوبی اعلام شد

redpassion_large

  • کاربر: جواد میزانی

 

بسمه تعالي

مسابقات فکري قهرماني شطرنج استان خراسان جنوبي

ويژه آقایان

در رده هاي سني مختلف به ميزباني هيات شطرنج شهرستان بيرجند

آيين نامه مسابقه :

1- مسابقات در رده هاي سني متفاوت در 5 به روش سوئيسي برگزار ميشود.

2- قوانین فدراسیون جهانی شطرنج (fide)بر مسابقات حاکم میباشد.

3-زمان بازي براي هر بازيکن 60 دقيقه و 30 ثانيه وقت اضافي به ازاء هر حرکت از اولين حرکت بازي مي باشد.

4- شرايط مسابقه به شرح ذيل اعلام ميگردد:

      1-4  :  ورودي براي تمامي بازيکنان 000/50ريال ميباشد.

      2-4 : شرايط سني به قرار ذيل ميباشد:

             _ رده هاي سني زير   8    سال : متولدين   1/11/1389 به بعد          

             _رده هاي سني  زير   10   سال : متولدين    1/11/1387 به بعد         

             _رده هاي سني  زير   12   سال : متولدين   1/11/1385 به بعد         

             _رده هاي سني  زير   14   سال : متولدين    1/11/1383 به بعد        

             _رده هاي سني زير   16   سال :  متولدين   1/11/1381 به بعد   

             _رده هاي سني  زير   18   سال : متولدين   1/11/1379 به بعد         

             _رده هاي سني  زير   20   سال : متولدين   1/11/1377 به بعد         

     

طبق جدول زير

3 -4:در هنگام ثبت نام به همراه داشتن کپي و اصل شناسنامه الزامي مي باشد.   

5-رده بندي بازيکنان در پايان مسابقات بر اساس مجموع امتياز کسب شده مي باشد و چنانچه 2 يا جند بازيکن در امتيازي برابر باشند براي تعيين رده بندي از شکست امتياز ها به ترتيب اولويت زير استفاده خواهد شد.

1-رویارویی مستقیم       2-بوخ هولز قطع 1

3-بوخ هولز متوسط1      4-بوخ هولز متوسط 2                   5-مجموع بوخ هولز

 

 

 

 

6- تاريخ برگزاري :

6رده هاي سني زير 8و10و 12و14و16و18و20سال طبق جدول شماره 1 برگزار ميگردد.-1

جدول شماره 1 :              

تاريخ مسابقه

ساعت برگزاري 

دور

جمعه

       بهمن  ماه 1397 5

9 صبح

اول

11 صبح

دوم

13

سوم

15

چهارم

17 

پنجم

 

7-شرکت بازيکنان در رده سني مربوطه و رده هاي سني بالاتر امکان پذير مي باشد ولي شرکت بازيکنان در رده هاي سني پايين تر امکان پذير نمي باشد.

8-نفرات برتر به ترتيب اولويت در هر رده سني به عنوان سهميه استان خراسان جنوبي شناخته شده و براي اعزام به مسابقات از طرف هيات در هنگام اعزام به مسابقات هزينه ها يا بخشي از هزينه هارا دريافت خواهند نمود(در صورت شرکت در مسابقه)

9- کليه افراد شرکت کننده در اين مسابقه ، جهت شرکت در مسابقات مختلف کشوري از طرف هيات استان معرفي نامه دريافت خواهند نمود.

 

10-به نفرات اول تا سوم در هر رده سني حکم قهرماني مي گردد.

11-مهلت ثبت نام :                در هر رده سني يک روز قبل از شروع مسابقه

 ثبت نام :                  همه روزه ساعت 8  صبح  الي 20  به جز روز هاي تعطيل.                 

12-محل برگزاري:  بيرجند ، خيابان توحيد ، چهار راه 15 خرداد ، مجموعه ورزشي ولايت  ، تالار شطرنج

13- تلفن هاي تماس:09155628009  ميزاني - 05632424457 تالار شطرنج www.birjandchess.ir

 

 

 

 

بسمه تعالي

مسابقات فکري قهرماني شطرنج استان خراسان جنوبي

ويژه بانوان

در رده هاي سني مختلف به ميزباني هيات شطرنج شهرستان بيرجند

آيين نامه مسابقه :

1- مسابقات در رده هاي سني متفاوت در 5 به روش سوئيسي برگزار ميشود.

2- قوانین فدراسیون جهانی شطرنج (fide)بر مسابقات حاکم میباشد.

3-زمان بازي براي هر بازيکن 60 دقيقه و 30 ثانيه وقت اضافي به ازاء هر حرکت از اولين حرکت بازي مي باشد.

4- شرايط مسابقه به شرح ذيل اعلام ميگردد:

      1-4  :  ورودي براي تمامي بازيکنان 000/50ريال  ميباشد.

      2-4 : شرايط سني به قرار ذيل ميباشد:

             _ رده هاي سني زير   8    سال : متولدين 1/10/1389 به بعد          

             _رده هاي سني  زير   10   سال : متولدين  1/10/1387 به بعد         

             _رده هاي سني  زير   12   سال : متولدين  1/10/1385 به بعد         

             _رده هاي سني  زير   14   سال : متولدين  1/10/1382 به بعد        

             _رده هاي سني زير   16   سال :  متولدين  1/10/1381 به بعد   

             _رده هاي سني  زير   18   سال : متولدين  1/10/1379 به بعد         

             _رده هاي سني  زير   20   سال : متولدين  1/10/1377 به بعد         

طبق جدول زير

3 -4:در هنگام ثبت نام به همراه داشتن کپي و اصل شناسنامه الزامي مي باشد.   

5-رده بندي بازيکنان در پايان مسابقات بر اساس مجموع امتياز کسب شده مي باشد و چنانچه 2 يا جند بازيکن در امتيازي برابر باشند براي تعيين رده بندي از شکست امتياز ها به ترتيب اولويت زير استفاده خواهد شد.

1-رویارویی مستقیم       2-بوخ هولز قطع 1

3-بوخ هولز متوسط1      4-بوخ هولز متوسط 2                   5-مجموع بوخ هولز

 

 

6- تاريخ برگزاري :

6 رده هاي سني زير 8و 12و14و16و20سال طبق جدول زيربرگزار ميگردد.-1

              

تاريخ مسابقه

ساعت برگزاري 

دور

پنجشنبه 4بهمن  ماه 1397

9:00 صبح

اول

10:00 صبح

دوم

12:00

سوم

14:00

چهارم

16:00

پنجم


8-شرکت بازيکنان در رده سني مربوطه و رده هاي سني بالاتر امکان پذير مي باشد ولي شرکت بازيکنان در رده هاي سني پايين تر امکان پذير نمي باشد
.

 

9-نفرات برتر به ترتيب اولويت در هر رده سني به عنوان سهميه استان خراسان جنوبي شناخته شده و براي اعزام به مسابقات از طرف هيات در هنگام اعزام به مسابقات هزينه ها يا بخشي از هزينه هارا دريافت خواهند نمود(در صورت شرکت در مسابقه)

10- کليه افراد شرکت کننده در اين مسابقه ، جهت شرکت در مسابقات مختلف کشوري از طرف هيات استان معرفي نامه دريافت خواهند نمود.

 

11-به نفرات اول تا سوم در هر رده سني حکم قهرماني مي گردد.

12-مهلت ثبت نام :                در هر رده سني يک روز قبل از شروع مسابقه

 ثبت نام :                  همه روزه ساعت 8  صبح  الي 20  به جز روز هاي تعطيل.                 

 

13-محل برگزاري:  بيرجند ، خيابان توحيد ، چهار راه 15 خرداد ، مجموعه ورزشي ولايت  ، تالار شطرنج

14- تلفن هاي تماس:

09155628009  ميزاني - 05632424457 تالار شطرنج www.birjandchess.ir

 

 

 

 

جواد میزانی، مسئول کميته برگزاري مسابقات استان خراسان جنوبي

 

 

نظرات

ثبت نظر